Gregor Černeka
E-naslov: gregor.cerneka@gcn.si
Telefon: +386 8 205 32 10
Faks: +386 8 205 32 11


Gregor Černeka se od začetka svoje kariere v odvetništvu ukvarja s področjem javnega naročanja in področjem javno-zasebnega partnerstva, kjer svetuje tako javnim naročnikom oz. javnim partnerjem pri izbiri ustreznega postopka, pripravi razpisne dokumentacije, izbiri izvajalca oz. zasebnega partnerja ter v postopkih pravnega varstva, kot tudi ponudnikom v postopkih javnega naročanja oz. zasebnim partnerjem pri pripravi ponudbe ter v postopkih pravnega varstva zoper odločitve naročnikov. Lokalnim skupnostim in drugim osebam javnega prava svetuje tudi v zvezi z njihovimi drugimi upravnopravnimi nalogami. Prav tako redno svetuje gospodarskim subjektom s področja gradbeništva, inženiringa, elektrotehnike, računalništva, trga medicinskih pripomočkov in opreme ter drugih področij in jih zastopa pred sodišči v gospodarskih sporih kot tudi v upravnih postopkih in upravnih sporih. Pravnim osebam javnega in zasebnega prava ter fizičnim osebam svetuje tudi pri oblikovanju pogodbenih razmerij, postopkih pridobivanja nepovratnih sredstev, inšpekcijskih postopkih, zastopanje pa prevzema tudi na drugih pravnih področjih, vključno s stvarnim, splošnim civilnim in delovnim pravom.

Področja dela

Javna naročila
Javno-zasebno partnerstvo
Upravno pravo
Civilno pravo
Stvarno pravo
Obligacijsko pravo

Objave

- Poslovne skrivnosti v postopkih javnih naročil, Pravna praksa št. 13, 3. april 2008
- Javne službe in javno-zasebna partnerstva, priročnik (soavtor), založba Forum media, 2008
- Upravljanje javnih podjetij po uveljavitvi ZUKN (soavtor), Pravna praksa št. 44, 11. november 2010
- Postopki javno-zasebnega partnerstva na področju gospodarskih javnih služb in izjeme (soavtor), Dnevi javnega prava in javnega managementa: Portorož, 2.-3. junij 2010- Letn. 46, št. 1/2 (2010), str. 11-30
- Ustavno sodišče o pravicah ustanovitelja javnega podjetja, Pravna praksa št. 36, 11. september 2011
- Dopolnjevanje ponudb po ZJN-3 s pregledom prakse DKOM (soavtor), Bilten, Uradni list Republike Slovenije d.o.o., maj 2017